Ne to. 0! 1280x1280-01

Sreda, 1. decembar 2021. (9.30-15.30)

STRUJA NA 0!

POZDRAVNO OBRAĆANJE (9.30-10.00)

SESIJA 1: SVET U TRANZICIJI NA NULTU EMISIJU UGLJENIKA (10.00-11.30)

Razglednice iz Brisela (EU) i Beča (Austrija)

Razglednice sa Zapada (SAD) i Istoka (Kina) 

Razglednice iz budućnosti (Lazarevac, Srbija)

PAUZA (11.30-11.40)

SESIJA 2: TEHNOLOGIJA 0! STRUJE (11.40-13.00)

Pitanja skladištenja i balansiranja; integracija, decentralizacija and digitalizacija; pametne mreže; efikasnost; dinamika promena sa aspekta ponude i potražnje, itd.

PAUZA (13.00-14.00)

SESIJA 3: PRINCIPI 0! STRUJE (14.00-15.30)

Pitanja transparentnosti, participativnog odlučivanja, vlasništva nad javnom politikom, rodnih aspekata promene; pitanja energetskog siromaštva, uključivanja i osnaživanja mladih; pitanje pravde u “pravednoj tranziciji”; itd.

ZATVARANJE PRVOG DANA KONFERENCIJE (15.30)

Četvrtak, 2. decembar 2021. (9.30-13.30)

GREJANJE NA 0!

UVOD: (9.30-9.50)

SESIJA 1: TEHNOLOGIJA 0! GREJANJA(9.50-11.45)

Izveštaj o trenutnom statusu, direktive za eko-dizajn, peći na biomasu, solarne i toplotne pumpe, tipologija građevina, upravljanje gorivom, logistika, znanje i praksa korisnika, dizajn tržišta/profilisanje, itd.

PAUZA (11.45-12.00)

SESIJA 2: PRINCIPI 0! GREJANJA (12.00-13.30)

Efektivnost i efikasnost, partnerstva, kombinovano finansiranje, segmentacija tržišta i diversifikacija politike, pravičnost i energetsko siromaštvo, mehanizmi nefinansijske podrške, rodni aspekti promene, proširena odgovornost proizvođača, itd.

SESIJA 3: REGION U TRANZICIJI NA 0! GREJANJE (12.00-13.30)

Ko, gde i kako da učestvuje (definisanje uloga za mnoštvo učesnika, fokusiranje na svaku kariku u “lancu vrednosti pametnijeg grejanja”, dizajniranje instrumenata politike i intervencija duž celog lanca vrednosti, uključujući finansijske mehanizme); Razglednice iz Tuzle, Sarajeva, Pljevlje, Skoplja i Beograda/Užica

ZATVARANJE KONFERENCIJE (13.30)